Referat fra generalforsamling 2021

Kære medlemmer

Så er der uploaded referat fra Generalforsamlingen 2021.

Indkaldelse til generalforsamling

Kære Medlem!

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

Generalforsamlingen skulle afholdes på Restaurant Tannishus påskelørdag d. 3. april, men pga. fortsatte Corona-restriktioner er dette ikke muligt.

Derfor udsættes generalforsamlingen til

 

pinselørdag d. 22. maj 2021 kl. 11.00

(med forbehold for, hvis det skulle blive nødvendigt med yderligere udsættelse)

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen)
      
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Peter Overgaard

 4. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
       På valg for to år er:
                                 Formand Gert Nielsen (villig til genvalg)
                                 Bestyrelsesmedlem Tonny K. Jensen (villig til genvalg)
                                 Bestyrelsesmedlem Henning P. Nielsen (villig til genvalg)

 

 1. Valg af 2 suppleanter
            Niels Christian Jensen (villig til genvalg)

                   (Niels Christian har i 2020 fungeret som både 1. og 2. suppleant)

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  Helle Juul Larsen (villig til genvalg)
                                 Carsten Østergaard Therkildsen (villig til genvalg)

 2. Fastsættelse af kontingent for 2022.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr.

 1. Eventuelt

Ønsker man at deltage i den efterfølgende frokost, koster det 75 kr. pr. deltager, som betales på generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest mandag den 17. maj på telefon

25 20 54 48 (sekretær) eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside www.vesterklit.dk

Venlig hilsen

P.b.v.

Carsten S. Mortensen

Godt nytår!

Kære medlemmer.

Først og fremmest Rigtigt Godt Nytår til jer og jeres familier. Jeg håber I er kommet godt gennem julen og godt ind i det nye år 2021.

Året 2020 blev et år, vi aldrig nogensinde glemmer. Det blev et meget specielt år med voldsomme udfordringer pga. corona virussets spredning globalt. De mange restriktioner i Danmark og ikke mindst i Nordjylland har medført, at aktiviteterne i relation til grundejerforeningen også har været færre end de plejer. Det lykkedes dog at få afviklet den udskudte generalforsamling i oktober, men med et stærkt reduceret deltagerantal. Referatet ligger på hjemmesiden www.vesterklit.dk .

Arbejdet med at realisere planerne i Vision Tversted har også været ramt af, at arbejdsgrupperne ikke har kunnet mødes, som de gerne ville, på grund af forsamlingsforbud m.m., så der er ikke så meget nyt at informere om.

Et opråb!
Flere sommerhusejere har oplevet, at uvedkommende benytter deres affaldssække/beholdere til affald. Det medfører at affald kommer til at ligge længe, fordi ejerne ikke får afhentet affaldet uden for de aftalte perioder. I flere tilfælde, hvor affald er puttet i papirsække, har dyr (ræve, rotter m.m.) skaffet sig adgang til sækkene, så affaldet ligger og flyder i området. Det er både ulækkert og uhensigtsmæssigt.
Der er derfor grund til at indskærpe, at de der producerer affald uden for de perioder, hvor det afhentes enten selv SKAL sørge for at bortskaffe affaldet – ikke i naboens sæk eller beholder – eller sørge for at bestille ekstraordinær afhentning på http://www.hjoerring.dk/mitaffald.

Nu er de første tusinder blevet vaccineret i Danmark. Om et par måneder kan vi skimte foråret og lyset for enden af tunnelen vil blive tydeligere og tydeligere. Om vi kan afvikle vor generalforsamling påskelørdag er stadig uvist, men bestyrelsen følger situationen og melder ud, når der er afklaring.

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen enten pr. mail eller telefon, som kan ses på hjemmesiden.

Lad os håbe, at vi får en (næsten) normal sommer i Tversted 2021 og indtil da, pas godt på jer selv og hinanden.

 

Venlig hilsen

Gert Nielsen
Fmd. Gf. Vesterklit

Generalforsamling 2020 - Vesterklit

Opdatering!

Veshæftet er nu genindkaldelse til generalforsamlinged den 10. oktober 2020 samt opdateret regnskab og budget. Disse kan findes under menupunktet Generalforsamlingen.      

Kære medlemmer.

Hermed modtager I i henhold til foreningens vedtægter indkaldelse og bilag til afholdelse af generalforsamling påskelørdag den 11. april 2020. MEN pga. Corona-situationen i Danmark, har bestyrelsen besluttet, at afholdelse af generalforsamlingen UDSKYDES INDTIL VIDERE, fordi vi, dels på baggrund af regeringens udmeldinger og dels på baggrund af diverse statslige styrelsers udmeldinger, anser det for uansvarligt, at afvikle generalforsamlingen, som vi plejer. Bestyrelsen vil vurdere, hvornår det igen vil være ansvarligt at gennemføre generalforsamlingen. Vi håber naturligvis på medlemmernes forståelse for beslutningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Gf. Vesterklit

Drømmen om Tversted

I 2019 har 75 aktive borgere i Tversted arbejdet med
en ny vision for lokalsamfundet. Den skal bygge videre
på Tversteds kvaliteter og sikre en bæredygtig
udvikling, som indbyggerne i Tversted selv har hånd
i hanke med.
I visionsprocessen har 5 grupper arbejdet med følgende
emner:


• Kultur og outdoor
• Erhverv og turisme
• Fysisk Miljø
• Fællesskaber
• Naturring


Grupperne er kommet frem med masser af ideér.
Disse er præsenteret i vedhæftede fil.

Nyhedsbrev december 2019

Kære medlemmer.


Året 2019 er så småt ved at gå på hæld. Det har igen været et skønt år, hvor vi har kunnet tilbringe rigtig mange dejlige timer i Tversted. Til tider sol, til tider regn (meget regn) og til tider strid vestenvind, men altid med en dejlig oplevelse at bringe med hjem til, hvor vi ellers bor.
Det har været et begivenhedsrigt år både for grundejerforeningen og vore medlemmer.
Som vi plejer, er der jo lagt referater fra diverse møder på vor hjemmeside www.vesterklit.dk, så I løbende kan følge med i, hvad bestyrelsen går og arbejder med.

Gøgevej er i lighed med tidligere blevet vedligeholdt af John Stubben, Aagaard Entreprenør, og der er leveret grus til sidevejene som sædvanligt. I lange perioder har Gøgevej været rigtig fin, men den heftige regn, vi har fået ikke mindst i efteråret, har gjort betingelserne for en god vej uden for mange huller vanskelig. Der hvor vandet ikke kan løbe af, opstår der hurtigt huller. Der er foretaget afskrab af vejkanten flere steder, så der kommer afløb. Det ser lidt kedeligt ud, lige når det er lavet, men det er desværre nødvendigt, og efter et års tid vokser græs m.m. til igen. Vi forventer at forlænge vedligeholdelses aftalen med John Stubben.

Vi har sat nyt hastighedsbegrænsningsskilt op på Gøgevej og håber alle vil respektere det, bl.a. for ikke at slide for meget på vejen. Vi har kontaktet Hjørring kommune, for at få dem til at reparere asfaltstykket ved Gøgevejs udmunding. Asfalten er efterhånden kørt så meget i stykker, at der opstår ubehageligt dybe huller. Selv om de opfyldes med stabilgrus, går der kun få dage, så er hullet der igen.

Vision Tversted processen, som Bollette Falbe-Hansen fra Hjørring kommune fortalte os om på general-forsamlingen, har fyldt rigtig meget i 2019. Onsdag den 20. november fremlagde de fem arbejdsgrupper deres overvejelser og ideer på et velbesøgt borgermøde på Klitgården. Overvejelser og ideer blev rigtig godt modtaget. Det vil føre for vidt, at fortælle om det her, men materialet bliver i løbet af januar måned tilgængeligt i en publikation, hvorefter arbejdet så fortsætter med at få realiseret så mange af ideerne som muligt, så Tversted også i de kommende mange år vil vedblive at være et rigtigt attraktivt sted for os sommerhusejere. Tversted hjemmesiden kan findes ved ”klik” fra vores egen hjemmeside.


Vi har gennem mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Hjørring kommune specielt vedrørende vedligeholdelse af stier m.m., men vi har de seneste år arbejdet på, at få et brede og mere formelt samarbejde med kommunen. Det er nu lykkedes, idet vi den 14. oktober havde et første pilotmøde, hvor formænd og bestyrelsesmedlemmer fra 13 grundejerforeninger og vejlaug i Vester- og Øster Tversted mødtes med medarbejdere fra Hjørring kommune og drøftede: 1. lokalplaner, 2. vedligeholdelse af arealer, stier, vandløb og søer, 3. Infrastruktur og trafiksikkerhed, 4. Affaldshåndtering i sommerhusområderne. Det blev et meget konstruktivt møde, som nu planlægges til at finde sted hvert år og bl. a. med deltagelse af politikere, hvor dette måtte være relevant. Udførligt referat fra Fællesforum, som mødet er døbt, ligger også på hjemmesiden.


I løbet af 2020 vil Hjørring kommune indføre affaldssortering i sommerhusområdet. Vi har en arbejds-gruppe nedsat af Fællesmødet, som har haft en løbende dialog med kommunen om, hvilke modeller for affaldssortering og afhentning der er mest hensigtsmæssig netop i vort område. Det sandsynlige er, at vi skal have to affaldsbeholdere med hver to rum, som mange af os sikkert kender fra hjemmeadressen. Når den endelige beslutning er truffet, vil vi arbejde på at få et godt tilbud på en æstetisk afskærmningsløsning, som medlemmerne så vil kunne benytte sig af.


Tversteds grønne front – er navnet på en ny fredning, der er ved at blive gennemført for hele klitarealet mellem de to eksisterende gamle fredninger af Flodbækken og Tversted Å. Hvis / når fredningen er godkendt, får Hjørring kommune pligt til at udarbejde en plejeplan for naturpleje og naturgenopretning for det fredede område, men ikke nødvendigvis pligt til at gennemføre den, hvis der ikke er økonomi til det! Derfor arbejder vi pt. med i et samarbejde mellem grundejerforeninger og Hjørring kommune at fremstille en vejledning om, hvordan kommune og grundejerforeninger, grundejere m.v. kan samarbejde om vedligehold.

Til slut vil jeg minde om generalforsamlingen påskelørdag den 11. april 2020, hvor jeg håber at se mange af jer.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår
På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Vesterklit
Gert Nielsen, Fmd.

Referat fra samarbejdsforum

Så er der lagt referat fra Grundejerforeningerne og Hjørring Kommunes samarbejdsforum på hjemmesiden.

Nyt på hjemmesiden

Igennem den seneste tid er der sket følgende tilføjelser/opdateringer på hjemmesiden:

 • Der er uploaded mødereferater fra møder afholdt i Sti- og Naturgruppen (under fællesmødet) den 10 juni samt den 16. juli. Referaterne kan findes under menupunktet Fællesmødet.
 • Der er uploaded mødereferat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt den 20. juli. Refereatet kan findes under menupunktet Bestyrelsesmøder.
 • Endelig er medlemslisten opdateret. Denne kan findes på medlemssiderne.

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Kære medlemmer

Så er referatet fra dette års generalforsamling lagt på hjemmesiden. Ligeledes er vedtægterne blevet opdateret i henhold til generlforsamlingens beslutninger.

Referatet kan findes under menupunktet Generalforsamlingen og de opdaterede vedtægter kan findes under menuppunktet Foreningen