Nyhedsbrev december 2019

Kære medlemmer.


Året 2019 er så småt ved at gå på hæld. Det har igen været et skønt år, hvor vi har kunnet tilbringe rigtig mange dejlige timer i Tversted. Til tider sol, til tider regn (meget regn) og til tider strid vestenvind, men altid med en dejlig oplevelse at bringe med hjem til, hvor vi ellers bor.
Det har været et begivenhedsrigt år både for grundejerforeningen og vore medlemmer.
Som vi plejer, er der jo lagt referater fra diverse møder på vor hjemmeside www.vesterklit.dk, så I løbende kan følge med i, hvad bestyrelsen går og arbejder med.

Gøgevej er i lighed med tidligere blevet vedligeholdt af John Stubben, Aagaard Entreprenør, og der er leveret grus til sidevejene som sædvanligt. I lange perioder har Gøgevej været rigtig fin, men den heftige regn, vi har fået ikke mindst i efteråret, har gjort betingelserne for en god vej uden for mange huller vanskelig. Der hvor vandet ikke kan løbe af, opstår der hurtigt huller. Der er foretaget afskrab af vejkanten flere steder, så der kommer afløb. Det ser lidt kedeligt ud, lige når det er lavet, men det er desværre nødvendigt, og efter et års tid vokser græs m.m. til igen. Vi forventer at forlænge vedligeholdelses aftalen med John Stubben.

Vi har sat nyt hastighedsbegrænsningsskilt op på Gøgevej og håber alle vil respektere det, bl.a. for ikke at slide for meget på vejen. Vi har kontaktet Hjørring kommune, for at få dem til at reparere asfaltstykket ved Gøgevejs udmunding. Asfalten er efterhånden kørt så meget i stykker, at der opstår ubehageligt dybe huller. Selv om de opfyldes med stabilgrus, går der kun få dage, så er hullet der igen.

Vision Tversted processen, som Bollette Falbe-Hansen fra Hjørring kommune fortalte os om på general-forsamlingen, har fyldt rigtig meget i 2019. Onsdag den 20. november fremlagde de fem arbejdsgrupper deres overvejelser og ideer på et velbesøgt borgermøde på Klitgården. Overvejelser og ideer blev rigtig godt modtaget. Det vil føre for vidt, at fortælle om det her, men materialet bliver i løbet af januar måned tilgængeligt i en publikation, hvorefter arbejdet så fortsætter med at få realiseret så mange af ideerne som muligt, så Tversted også i de kommende mange år vil vedblive at være et rigtigt attraktivt sted for os sommerhusejere. Tversted hjemmesiden kan findes ved ”klik” fra vores egen hjemmeside.


Vi har gennem mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Hjørring kommune specielt vedrørende vedligeholdelse af stier m.m., men vi har de seneste år arbejdet på, at få et brede og mere formelt samarbejde med kommunen. Det er nu lykkedes, idet vi den 14. oktober havde et første pilotmøde, hvor formænd og bestyrelsesmedlemmer fra 13 grundejerforeninger og vejlaug i Vester- og Øster Tversted mødtes med medarbejdere fra Hjørring kommune og drøftede: 1. lokalplaner, 2. vedligeholdelse af arealer, stier, vandløb og søer, 3. Infrastruktur og trafiksikkerhed, 4. Affaldshåndtering i sommerhusområderne. Det blev et meget konstruktivt møde, som nu planlægges til at finde sted hvert år og bl. a. med deltagelse af politikere, hvor dette måtte være relevant. Udførligt referat fra Fællesforum, som mødet er døbt, ligger også på hjemmesiden.


I løbet af 2020 vil Hjørring kommune indføre affaldssortering i sommerhusområdet. Vi har en arbejds-gruppe nedsat af Fællesmødet, som har haft en løbende dialog med kommunen om, hvilke modeller for affaldssortering og afhentning der er mest hensigtsmæssig netop i vort område. Det sandsynlige er, at vi skal have to affaldsbeholdere med hver to rum, som mange af os sikkert kender fra hjemmeadressen. Når den endelige beslutning er truffet, vil vi arbejde på at få et godt tilbud på en æstetisk afskærmningsløsning, som medlemmerne så vil kunne benytte sig af.


Tversteds grønne front – er navnet på en ny fredning, der er ved at blive gennemført for hele klitarealet mellem de to eksisterende gamle fredninger af Flodbækken og Tversted Å. Hvis / når fredningen er godkendt, får Hjørring kommune pligt til at udarbejde en plejeplan for naturpleje og naturgenopretning for det fredede område, men ikke nødvendigvis pligt til at gennemføre den, hvis der ikke er økonomi til det! Derfor arbejder vi pt. med i et samarbejde mellem grundejerforeninger og Hjørring kommune at fremstille en vejledning om, hvordan kommune og grundejerforeninger, grundejere m.v. kan samarbejde om vedligehold.

Til slut vil jeg minde om generalforsamlingen påskelørdag den 11. april 2020, hvor jeg håber at se mange af jer.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår
På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Vesterklit
Gert Nielsen, Fmd.