Formål: 
At bevare områdets attraktive, rekreative og unikke landskabelige kvaliteter for ejere, lejere og gæster.
At regulere ejeres, lejeres og gæsters adfærd i området.   

Reglement:

 • Overhold hastighedsbegrænsningen på 20 km. på alle veje, da det forebygger vejskader og mindsker støvgenerne.
 • Hunde skal holdes i snor og deres efterladenskaber skal medtages.
 • Alle er med ansvarlighed velkomne til at benytte fællesarealerne, men der må ikke parkeres eller opslås telt.
 • Brug af radio og TV såvel indendørs som udendørs bør kun undtagelsesvis kunne høres af andre.
 • Henkastning af affald er forbudt. Saml gerne affald op fra fællesarealer, veje og strand, hvis nogen har svinet.
 • Afbrænding af affald er ikke tilladt og der må ikke etableres bålpladser i området.
  Udvis stor forsigtighed ved tobaksrygning, som ikke er tilladt i tiden 1. marts til 31. oktober (Bek. Om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen § 26, Stk. 2.)
 • Brug af grill skal ske med meget stor opmærksomhed. Vær helt sikker på at der ikke er gløder i asken før den bortskaffes.
 • Ejerne bør fjerne tilvækster på egen grund og der må ikke forekomme unaturlige elementer og materialer på grunden. Tilkørsels- og parkeringsarealer skal anlægges i mørkt grus eller andet for området naturligt hørende mørkt materiale (Lokalplan 714.1 §5.7.)
 • Undgå unødig støj fra værktøj så som motorsav, buskrydder og lignende. Bør kun undtagelsesvis anvendes udenfor normal daglig arbejdstid samt lørdag og søndag formiddag.
  Undtaget herfra er dog arbejder med større om-, til- og nybyggerier, hvortil der er entreret med håndværkere.
 • Hold øje med din nabos hus når du er i området, især på tidspunkter af året, hvor der ikke er mange i området.    
  Brug medlemslistens telefonnumre eller e-mailadresser, hvis du ser noget unormalt eller mistænkeligt.
 • Ødelæg ikke klitbevoksningen og tramp ikke klitskrænterne ned. Der må ikke rides eller køres med mountainbike på badestierne.
 • Følg de afmærkede stier i området og undgå unødig færdsel på anden mands grund.

Reglementet supplerer gældende love, lokalplan nr. 714.1, tinglyste deklarationer og servitutter, der altid skal respekteres.

Bestyrelsen 24.4.2012