Navn og værneting.
§ 1:

Foreningens navn er Grundejerforeningen Vesterklit. Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under hjørring civilret, der er foreningens værneting. Foreningen er stiftet på møde i Tversted den 21. november 1974.

Medlemmer.
§ 2:

Foreningen skal optage enhver, der ejer parcel på Gøgevej, Hjejlevej, Bogfinkevej, Musvågevej, Duevej og Uglevej. Hver parcel har én stemme. Ejes en parcel af flere, har ejerne pligt til overfor foreningens bestyrelse at oplyse, hvem der repræsenterer ejerne. Eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med ejerforhold afgøres af generalforsamlingen.

Meddelelse om ejerskifte sker automatisk fra ejendomsmægler til kommunen, der sender opkrævning af kontingent til grundejerforeningen til den nye ejer. I alle tilfælde påhviler det den nye ejer at sikre, at både grundejerforeningens bestyrelse og Hjørring kommune bliver bekendt med ejerskiftet. Fra overdragelsesdagen at regne er den tidligere ejer udtrådt af foreningen og kan ikke gøre krav på nogen del af foreningens formue.

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk over for tredjemand for foreningens forpligtelser.

Formål.
§ 3:

Foreningens formål er at forestå drift og vedligeholdelse af vej- og stiarealer samt fællesarealer i relation til medlemskredsens parceller, nærmere beskrevet i § 8. Drift og vedligeholdelse omfatter ikke snerydning.

Foreningen skal i øvrigt udføre de opgaver der i henhold til lovgivningen henlægges til foreningen.

Foreningen varetager grundejernes interesser i forhold til kommunen, regionen, øvrige myndigheder og andre naturlige samarbejdsparter.

Foreningen er upolitisk og kan ikke, støtte noget politisk parti.

Generalforsamlingen.
§ 4:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år Påskelørdag på et af bestyrelsen valgt sted beliggende i Tversted.

Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen skal der gives meddelelse om dagsordenen. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til sekretæren senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen sendes pr. e-mail til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Ønsker et medlem at få indkaldelse og bilag pr. post, skal medlemmet skriftligt anmode bestyrelsen derom.

På hvert års ordinære generalforsamling skal følgende iagttages:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen, som består af fem medlemmer:
    Formand (som er på valg i ulige år).
    Kasserer (som er på valg i lige år).
    Sekretær (som er på valg i lige år).
    2 bestyrelsesmedlemmer (som er på valg i ulige år).
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes såfremt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af forslag til dagsorden. Når skriftlig motiveret begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

§ 5:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende procedure og stemmeafgivning. Der tilkommer, jf. § 2, hver parcel én stemme. Dirigenten afgør, hvor mange lovlige stemmer, der kan afgives på den pågående generalforsamling. Afstemninger er skriftlige med mindre samtlige fremmødte samtykker i, at afstemning sker ved håndsoprækning. Afstemninger om vedtægtsændringer er altid skriftlige. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  Ændringer af vedtægter kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer tilslutter sig ændringen. Vedtægtsændringer skal godkendes af Hjørring Byråd.

Der kan under generalforsamlingen opstilles kandidater til valg, såfremt der gives mundtligt tilsagn fra kandidaten. Opstilles medlemmer der ikke er tilstede, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra disse.

Medlemmer der er i restance overfor foreningen kan ikke afgive stemme.

Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, som underskrives af dirigenten, hvorefter det fremsendes til medlemmerne pr. e-mail.

§ 6:

Generalforsamlingen kan beslutte at indgå samarbejde med andre grundejerforeninger eller interesseorganisationer.

§ 7:

Foreningen tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden eller kassereren.

Bestyrelsen.
§ 8:

Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer får forfald indtræder suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er berettiget til at udarbejde et ordensreglement for almindelig adfærd i det område grundejerforeningen administrerer i det omfang det ikke allerede er reguleret af love, bekendt-gørelser, cirkulærer m.m. Reglementet træder dog først i kraft, når det er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesvejen Gøgevej og alle sti- og fællesarealer.
Bestyrelsen vurderer på eget initiativ eller efter henvendelse fra mindst to medlemmer behovet for placering af stabilgrus på stikvejene til Gøgevej og øvrige veje. Det er op til medlemmerne selv at fordele grus på stikvejene og øvrige veje, så de holdes i kørbar stand.

Når der udføres bygge- eller anlægsarbejder på en parcel, er det bygherrens ansvar at sørge for efterfølgende renovering af vejen fra Østervej og frem til parcellen, så slidtage og kørsel til og fra byggeriet ikke har forringet vejens tilstand. Dersom bestyrelsen skønner, at dette ikke sker på tilfredsstillende vis, foretages udbedring på bestyrelsens foranledning men for bygherrens regning.

Bestyrelsen udtaler sig på grundejernes vegne i forhold til tredjemand.
Fremkommer der spørgsmål eller problemer, hvorom lovene intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse spørgsmål og problemer, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Økonomi, regnskab og revision.
§ 9:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves sammen med kommunens opkrævningsgebyr af kommunen over ejendomsskattebilletten. Kontingentet fastsættes under hensyntagen til de nødvendige driftsudgifter og er ens for alle medlemmer.

Ikke-medlemmer, har pligt til årligt at bidrage til vejenes, stiernes og fællesarealernes vedligeholdelse og til opgaver, der påhviler foreningen jvf. Lokalplan 714.1 §10 pkt.10.1 til 10.5 med et beløb, som udgør 1/63 del af foregående års samlede udgifter hertil (fraregnet grundejerforeningen Vestre Klits bidrag). Beløbet i form af kontingent opkræves af Hjørring kommune, som tillægger et gebyr for opkrævningen. Differencen mellem kontingentet og omkostninger i relation til foranstående tillagt et ekspeditionsgebyr kan tilbagebetales ikke medlemmet ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer ved mail med angivelse af sommerhusadressen og det bankkonto nummer, som beløbet ønskes overført til.

§ 10:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab.
Den generalforsamlingsvalgte revisor reviderer regnskabet. Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn.

Foreningens midler må ikke anbringes i værdipapirer.

§ 11:

Grundejerforeningen Vestre Klit, bidrager årligt til Gøgevejs vedligeholdelse forholdsmæssigt efter antal parceller i forhold til de faktiske udgifter.

Ophør.
§ 12:

Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres.
Foreningens opløsning kræver vedtagelse efter reglerne om vedtægtsændringer.
I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelt likviditetsoverskud foreningens medlemmer til ligelig fordeling.


Nærværende vedtægter er ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. april 2011, den 19. april 2014 og den 20. april 2019.